W dniu 28 maja 2021 roku, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami odbył się VI Walny zjazd Członków PSGG.
Podczas spotkania zgodnie z zapisami Statutu PSGG przyjęto sprawozdania z działalności: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz sprawozdanie finansowe. Ponadto udzielono absolutorium obecnemu Zarządowi oraz przyjęto plan działania na 2021-2022 rok.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za czynny udział w VI Walnym zjeździe. 

Zarząd PSGG