O nas

W dniu 16 czerwca 2016 r. powstało, a 7 lipca 2016 r. zostało oficjalnie zarejestrowane Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych (w skrócie PSGG). Nasza społeczna organizacja jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób zawodowo związanych z geologią górniczą i działających na rzecz geologii górniczej.

Głównymi celami naszego Stowarzyszenia są:

 • działalność na rzecz geologii górniczej;
 • dbałość o ochronę środowiska naturalnego, w szczególności ochronę polskich złóż kopalin, poprzez kształtowanie opinii i ocen dotyczących gospodarki złożami kopalin;
 • oddziaływanie na wszelkie formy działalności zawodowej, legislacyjnej i naukowej, naukowo-technicznej związanej bezpośrednio lub pośrednio z geologią górniczą;
 • ochrona godności zawodów związanych z geologią górniczą i reprezentowanie interesów osób wykonujących te zawody;
 • inspirowanie i popularyzowanie nowych rozwiązań w geologii górniczej;
 • kształtowanie zasad etyki wykonywania zawodów związanych z geologią;
 • integrowanie członków Stowarzyszenia oraz środowiska geologów górniczych;
 • inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych na rzecz geologii;
 • prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej, w tym polegającej na kształceniu studentów;
 • krzewienie i popularyzacja wiedzy, kultury technicznej oraz osiągnięć naukowych
 • w zakresie geologii górniczej;
 • doskonalenie systemu kształcenia w zakresie geologii górniczej i wspieranie członków Stowarzyszenia w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
 • kultywowanie tradycji górniczych oraz dbałość o zachowanie dobrego wizerunku geologii górniczej.

Nasze cele statutowe realizujemy m.in. przez:

 • współpracę z innymi krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, w szczególności: naukowo-technicznymi, stowarzyszeniami wychowanków uczelni i wydziałów uczelni, zrzeszeniami zawodowymi i społecznymi, zakładami górniczymi, jednostkami naukowymi, instytucjami państwowymi, samorządowymi i innymi;
 • współdziałanie z właściwymi władzami i organizacjami przy ustalaniu kryteriów kwalifikacji zawodowych w zakresie geologii;
 • delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do organów doradczych administracji państwowej, samorządu i innych instytucji;
 • organizowanie zebrań, posiedzeń, odczytów, wystaw, warsztatów, prelekcji, konferencji, kongresów, konkursów, sympozjów, szkoleń, wykładów, seminariów, zjazdów, spotkań dyskusyjnych, wypraw naukowych, wyjazdów technicznych, szkoleniowych lub poznawczych, biesiad oraz imprez turystycznych, kulturalnych, sportowych i innych mających na celu promocję geologii górniczej;
 • inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej geologii górniczej;
 • gromadzenie księgozbioru o tematyce geologicznej i górniczej;
 • inicjowanie, popieranie oraz prowadzenie wymiany doświadczeń i współpracy naukowej;
 • promowanie zagadnień związanych z geologią poprzez stronę internetową i inne wydawnictwa Stowarzyszenia.

 

   Stowarzyszenie ma zasięg ogólnokrajowy i już teraz zrzesza osoby o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i dużym doświadczeniu w zakresie projektowania, wykonywania i nadzorowania prac geologicznych oraz w planowaniu, realizacji i nadzorze gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania. Osoby te posiadają uprawnienia do poszukiwania, rozpoznawania, dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi zakładów górniczych. Dotyczy to zarówno kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej, jak i objętych własnością górniczą Skarbu Państwa. Doświadczenie zawodowe członków Stowarzyszenia związane jest głównie z takimi zagadnieniami jak: ochrona złóż kopalin i wód podziemnych, własność górnicza i użytkowanie górnicze, procesy koncesyjne, szkody górnicze, opinie górniczo-geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie, geotechniczne, rzeczoznawstwo zawodowe, praca dydaktyczna i kształcenie studentów w zakresie geologii, prace geologiczne, dokumentacje geologiczne (m.in. złóż kopalin, hydrogeologiczne oraz geologiczno-inżynierskie), dokumentacje ruchowe kopalń (plany ruchu, projekty techniczne), projekty zagospodarowania złóż oraz szereg innych wynikających z działalności ujętej w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz w aktach wykonawczych.
  Członkowie naszego Stowarzyszenia nie tylko teoretycznie i naukowo zgłębiają zagadnienia związane z wydobyciem kopalin, ale przede wszystkim mają dużą wiedzę merytoryczną, popartą doświadczeniem zawodowym, osadzonym w realiach codziennej pracy górniczej.

 

  Wśród naszych członków znajdują się również przedstawiciele świata nauki, których praca zawodowa polega miedzy innymi na kształceniu przyszłych kadr geologicznych dla potrzeb zakładów górniczych.