Zespoły problemowe i doradcze

W ramach działalności Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych powołane zostały Zespoły problemowe i doradcze:

„Zespół Rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego – zagrożenie wodne”

„Zespół ds. opiniowania i weryfikacji ekspertyz, analiz oraz dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych zakładów górniczych”

Zespoły problemowe i doradcze powoływane są przez Zarząd PSGG i działają pod kierownictwem Przewodniczącego. W skład osobowy poszczególnych Zespołów wchodzą osoby posiadające wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz stosowne uprawnienia w zakresie poruszanej problematyki gwarantujące prawidłową ocenę analizowanego zagadnienia. Zespoły w zakresie przedmiotu działania formułują opinie branżowe, wyrażają stanowisko eksperckie w sprawach objętych pracą poszczególnych Zespołów.

Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych, z którego członków powoływane są osoby do pracy w poszczególnych zespołach ma zasięg ogólnokrajowy i zrzesza osoby o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i dużym doświadczeniu w zakresie projektowania, wykonywania i nadzorowania prac geologicznych oraz w planowaniu, realizacji i nadzorze gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania. Osoby te posiadają uprawnienia do poszukiwania, rozpoznawania, dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi zakładów górniczych. Dotyczy to zarówno kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej, jak i objętych własnością górniczą Skarbu Państwa. Doświadczenie zawodowe członków Stowarzyszenia związane jest głównie z takimi zagadnieniami jak: ochrona złóż kopalin i wód podziemnych, własność górnicza i użytkowanie górnicze, procesy koncesyjne, szkody górnicze, opinie górniczo-geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie, geotechniczne, rzeczoznawstwo zawodowe, praca dydaktyczna i kształcenie studentów w zakresie geologii, prace geologiczne, dokumentacje geologiczne (m.in. złóż kopalin, hydrogeologiczne oraz geologiczno-inżynierskie), dokumentacje ruchowe kopalń (plany ruchu, projekty techniczne), projekty zagospodarowania złóż oraz szereg innych wynikających z działalności ujętej w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz w aktach wykonawczych.

Członkowie naszego Stowarzyszenia nie tylko teoretycznie i naukowo zgłębiają zagadnienia wydobycia kopalin ale przede wszystkim mają dużą wiedzę merytoryczną popartą doświadczeniem zawodowym osadzonym w realiach codziennej pracy górniczej. Dotyczy to prowadzenia ruchu zakładu w zakresie złożowym jak również wszelkich spraw formalno-prawnych związanych ze współpracą z organami administracji państwowej a zwłaszcza geologicznej i górniczej.

Osoby zainteresowane działalnością poszczególnych zespołów lub mające wątpliwości formalno-prawne w zakresie zagadnień wynikających z przedmiotowego zakresu zapraszamy do współpracy.

Prosimy o kontakt poprzez adres email – kontakt@psgg.pl lub tel. 510-277-260 lub 607-878-292.

„Zespół Rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego – zagrożenie wodne”

Przewodniczący:                            – Wątor Leszek
Z-ca Przewodniczącego:                – Frolik Adam
Sekretarz:                                       – Kubica Janusz

Członkowie zespołu:

 – Bukowski Przemysław
– Czapnik Antoni
– Jędrzejewski Jerzy
– Mucha Witold
– Miodoński Grzegorz
– Szwajda Sławomir
– Ślaski Ryszard
– Węglarz Marcin
– Woźniak Andrzej

„Zespół ds. opiniowania i weryfikacji ekspertyz, analiz oraz dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych zakładów górniczych”

Przewodniczący:                             Zdanowski Albin
Z-ca Przewodniczącego:                – Jędrzejewski Jerzy
Sekretarz:                                       – Miodoński Grzegorz

Członkowie zespołu:

– Adamski Mirosław

– Borówka Borys
– Buchta Mirosław
– Chećko Jarosław
– Duda Katarzyna
– Fojcik Mariusz Cezary
– Janik Tadeusz
– Jaworski Maciej
– Kubica Janusz
– Kucharczyk-Kwaśniewska Daria
– Krzanowska Anna
– Marcisz Marek
– Mgłosiek Jarosław
– Młynarczyk Maciej
– Spyra Krzysztof
– Szrajer Mirosław

– Węglarz Marcin