Szanowne Koleżanki i Koledzy. 
  Jak wiecie, w Naszej codziennej rzeczywistości geologiczno-górniczej nie brakuje problemów wynikających z niespójności, bądź niejednoznaczności obowiązujących przepisów, z którymi musimy sobie radzić. Dowodem na to jest ciągle zmieniające się prawo w tym zakresie, gdzie ustawodawcy, co rusz dokładają nowe paragrafy, skreślają stare, korygują treści innych, oczywiście kierując się chęcią ich poprawy. Nie ma w tym nic złego. Działo się tak zawsze odkąd pamiętamy. Tylko, gdzie nie słyszymy, zgłaszane oddolnie uwagi od wielu lat, a wynikające z wnikliwej analizy przedsiębiorców, instytucji, organizacji itd., nie są uwzględniane. Przyczyn może być wiele. Mogą one wynikać z konfliktu interesów, złożoności procesów legislacyjnych, nie zrozumieniu tematów itp. Bez względu na to wszystko należy szukać kompromisów i tworzyć wymagania prawne z udziałem jego przyszłych beneficjentów. Tam, gdzie nie sięgają przepisy, wkraczają tzw. dobre praktyki lub inaczej nazywając – zasady. Uzgodniony w szerokim spektrum beneficjentów, sposób postępowania w przypadkach, nie do końca uregulowanych przepisami, a mającymi istotny wpływ na Nasze życie zawodowe. 
  Jedną z przyczyn powstania Naszego Stowarzyszenia była chęć udziału w szeroko pojętej drodze legislacyjnej powstających, czy zmienianych przepisów oraz inicjowanie nowych rozwiązań formalno-prawnych istotnych z punktu widzenia Naszej społeczności. Od początku włączyliśmy się w te procesy, z mniejszymi lub większymi sukcesami, choć słowo mniejszymi jest tu bardziej na miejscu. Kręte są drogi w tym temacie, jeżeli nie zauważa się na co dzień większości uwag dużych ośrodków działających od dziesięcioleci. Niezależnie od tego nie odpuszczamy i będziemy nadal to robić. 
  Mając jednak na uwadze efekt skali, rozpoczęliśmy działania, również w trochę innej sferze formalno-prawnej, w której widzimy większe możliwości zadbania o interesy Naszych Członków. Postanowiliśmy podejść merytorycznie do problemu konieczności zdawania dodatkowych egzaminów przez osoby, które ukończyły studia z zakresu geologii lub geologii górniczej, pod kątem ich kandydatury do zawodu geologa górniczego. Napływały do nas liczne sygnały związane z trudnościami dotyczącymi interpretacji przepisów odnośnie stwierdzania kwalifikacji geologa górniczego, zwłaszcza w odniesieniu do zakresu nauczania.
  W wyniku wprowadzonych w ostatnich latach zmian przepisów dotyczących kwalifikacji zakresie górnictwa i ratownictwa, a przede wszystkim z wprowadzeniem tzw. bolońskiego systemu nauczania w szkolnictwie wyższym, powstało szereg utrudnień, w szczególności w obszarze weryfikacji kwalifikacji zawodowych kandydatów, związanych np. z: nazwą kierunku studiów, brakiem specjalizacji na studiach I stopnia, niepełnym zakresem przedmiotów istotnych dla sprawowania przyszłej funkcji geologa górniczego, rozbieżnością w nazewnictwie uzyskanego tytułu według dyplomu i indeksu. Wynikają one ponadto, z jednej strony z mnogością nazw kierunków i specjalności na wydziałach geologicznych, a z drugiej z prowadzeniem studiów o kierunku górnictwo i geologia na kilku różnych wydziałach tej samej uczelni. Analizując zakres nauczania (lub program) studiów na podstawie suplementów, czy indeksów można stwierdzić w niektórych przypadkach, że uzyskany dyplom nie potwierdzał posiadanej wiedzy w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji geologa górniczego. Przykładem są absolwenci kierunków studiów i specjalności w zakresie górnictwa otworowego, którzy nie uczęszczali na przedmioty w zakresie górnictwa odkrywkowego, co nie odpowiada aktualnemu układowi stwierdzanych kwalifikacji geologa górniczego wynikającemu z ustawy Pgg. Z kolei absolwenci kierunków geologicznych innych niż geologia górnicza nie zdawali egzaminów z wiertnictwa, górnictwa, geologii inżynierskiej lub geoinżynierii.
  Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska geologów od kilku miesięcy zajmuje się tą sprawą i podjęło szereg działań w tym zakresie. Począwszy od rozmów, korespondencji, a na seminariach kończąc. 
  Kolejnym etapem prac jest cykl spotkań organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych przy współudziale przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego na wyższych uczelniach w Polsce, w których kształci się przyszłych geologów, z udziałem władz wydziałowych, kadry i zainteresowanych studentów. Spotkania odbywać się będą w listopadzie i grudniu bieżącego roku między innymi: na Wydziale Górnictwa i Geologii, Politechniki Śląskiej; na Wydziale Nauk o Ziemi, Uniwersytetu Śląskiego; na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. 
  Spotkania miałyby doprowadzić do wypracowania jednolitego wykazu przedmiotów z geologii i górnictwa, stanowiących podstawę do przyjęcia wniosku o stwierdzenie kwalifikacji geologa górniczego. 
  Jeszcze długa droga przed Nami, ale miejmy nadzieję, że studenci kierunków dziennych, jak i kierunków zaocznych (przyszli i obecni członkowie Naszego Stowarzyszenia) kończący studia w niedalekiej przyszłości, nie będą już musieli zdawać dodatkowych egzaminów uzupełniających, ponieważ będą one w programie studiów. 
  W dniu 7 listopada br. w Katedrze Geologii Stosowanej Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyło się pierwsze z zaplanowanych seminariów w zakresie aktualnych informacji dotyczących uwarunkowań prawnych dla stwierdzenia kwalifikacji geologa górniczego oraz kwalifikacji osób dozoru w specjalności geologicznej. Podczas tego spotkania przedstawiono propozycję jednolitego wykazu przedmiotów z geologii i górnictwa. Kolejne seminarium odbędzie się na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii oraz Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. 
Wyniki kolejnych seminariów i uzgodnień przedstawimy wkrótce!
Zarząd PSGG