Zespoły problemowe i doradcze

W ramach działalności Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych powołane zostały Zespoły problemowe i doradcze:
  Zespoły problemowe i doradcze powoływane są przez Zarząd PSGG i działają pod kierownictwem Przewodniczącego. W skład osobowy poszczególnych Zespołów wchodzą osoby posiadające wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz stosowne uprawnienia w zakresie poruszanej problematyki gwarantujące prawidłową ocenę analizowanego zagadnienia. Zespoły w zakresie przedmiotu działania formułują opinie branżowe, wyrażają stanowisko eksperckie w sprawach objętych pracą poszczególnych Zespołów.
  Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych, z którego członków powoływane są osoby do pracy w poszczególnych zespołach ma zasięg ogólnokrajowy i zrzesza osoby o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i dużym doświadczeniu w zakresie projektowania, wykonywania i nadzorowania prac geologicznych oraz w planowaniu, realizacji i nadzorze gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania. Osoby te posiadają uprawnienia do poszukiwania, rozpoznawania, dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi zakładów górniczych. Dotyczy to zarówno kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej, jak i objętych własnością górniczą Skarbu Państwa. Doświadczenie zawodowe członków Stowarzyszenia związane jest głównie z takimi zagadnieniami jak: ochrona złóż kopalin i wód podziemnych, własność górnicza i użytkowanie górnicze, procesy koncesyjne, szkody górnicze, opinie górniczo-geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie, geotechniczne, rzeczoznawstwo zawodowe, praca dydaktyczna i kształcenie studentów w zakresie geologii, prace geologiczne, dokumentacje geologiczne (m.in. złóż kopalin, hydrogeologiczne oraz geologiczno-inżynierskie), dokumentacje ruchowe kopalń (plany ruchu, projekty techniczne), projekty zagospodarowania złóż oraz szereg innych wynikających z działalności ujętej w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz w aktach wykonawczych.
  Członkowie naszego Stowarzyszenia nie tylko teoretycznie i naukowo zgłębiają zagadnienia wydobycia kopalin ale przede wszystkim mają dużą wiedzę merytoryczną popartą doświadczeniem zawodowym osadzonym w realiach codziennej pracy górniczej. Dotyczy to prowadzenia ruchu zakładu w zakresie złożowym jak również wszelkich spraw formalno-prawnych związanych ze współpracą z organami administracji państwowej a zwłaszcza geologicznej i górniczej.
  Osoby zainteresowane działalnością poszczególnych zespołów lub mające wątpliwości formalno-prawne w zakresie zagadnień wynikających z przedmiotowego zakresu zapraszamy do współpracy.

Prosimy o kontakt poprzez adres email - kontakt@psgg.pl lub tel. 510-277-260 lub 607-878-292.