21 grudnia, 2017

W dniu 16 grudnia bieżącego roku, zgodnie z „Ramowym Planem Zadań PSGG na 2017 r.”, odbyło się „Barbórkowe Seminarium Geologiczne”
W wydarzeniu, podczas którego poznano ciekawą hydrogeologicznie Upadową „Ryża”, historyczne poziomy wydobywcze 89 m i 183 m dawnej kopalni „Boże Dary” oraz pompownię głównego odwadniania na poziomie 183 m, wzięli udział zarówno przedstawiciele PSGG, jak i członkowie ich rodzin. Do podziemi likwidowanej kopalni węgla kamiennego zeszło dziewięć przedstawicielek płci pięknej. Uczestnicy seminarium mieli ponadto możliwość zapoznania się z aktualnie trwającymi robotami wiertniczymi związanymi z wykonaniem otworów spływowych. 
Pod względem geologicznym nasza wyprawa, również zakończyła się sukcesem. Uczestnicy znaleźli bowiem, bardzo ciekawą skamieniałość, tj. dobrze zachowany odlew pnia karbońskiego tzw. drzewa pieczęciowego – sigilarii. Nasze spotkanie zakończyło się częścią oficjalną i uroczystą.20 grudnia, 2017

Komunikat

W listopadzie i grudniu br. odbyły się kolejne, zorganizowane przez PSGG, seminaria w zakresie aktualnych informacji dotyczących uwarunkowań prawnych dla stwierdzenia kwalifikacji geologa górniczego oraz kwalifikacji osób dozoru w specjalności geologicznej.
Tym razem odbyły się one w: 
  • Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii oraz Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
  • Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Nauk o Ziemi,
  • Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii.
Podczas spotkań, władzom wydziałów przedstawiono propozycję jednolitego wykazu przedmiotów z geologii i górnictwa. Kolejne seminaria w przyszłym roku.


05 grudnia, 2017

Barbórkowe Seminarium Geologiczne

  Szanowni Koleżanki i Koledzy informujemy, iż w dniu 16 grudnia bieżącego roku organizujemy barbórkowe seminarium geologiczne obejmujące zjazd pod ziemię dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych wraz z rodzinami. 

  Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych członków wraz z jedną, pełnoletnią osobą towarzyszącą. Program przewiduje zejście pod ziemię upadową „Ryżą” na poziom 89 m oraz poziom 183 m wraz ze zwiedzaniem oraz wyjazd szybem. Godzina zejścia około 10:00 w Oddziale KWK „Boże Dary” przy siedzibie Stowarzyszenia. Po wyjeździe proponujemy obiad barbórkowy i spotkanie towarzyskie. Koszt spotkania wynosi 40 PLN od osoby (płatne w dniu spotkania na miejscu).

  W celu zapisania się należy pobrać z podanego poniżej linka oświadczenie i wypełnione (imię i nazwisko oraz podpis) przesłać na adres mailowy Stowarzyszenia do dnia 13 grudnia 2017r. Oryginał należy mieć przy sobie w dniu seminarium. 

Więcej szczegółów przekażemy indywidualnie osobom zainteresowanym. 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela kolega: 

Marcin Węglarz pod numerem telefonu 663 220 114

Zarząd PSGG

01 grudnia, 2017

  W dniach 23 i 24 listopada bieżącego roku, zgodnie z zapowiedziami, odbyło się szkolenie organizowane wspólnie przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych. Tematem seminarium  było „Funkcjonowanie ruchu zakładów górniczych zgodnie z nowymi warunkami prowadzenia ruchu wprowadzonymi uregulowaniami prawnymi po 1 lipca 2017 roku”.
  Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać referatów przygotowanych między innymi przez specjalistów z Wyższego Urzędu Górniczego. Poruszone zostały kwestie nowych przepisów, dokumentacji mierniczo-geologicznej, uprawnień i kwalifikacji, zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych oraz wyznaczania filarów bezpieczeństwa. W ostatnim dniu odbyła się również bardzo merytoryczna dyskusja związana z konsekwencjami wynikającymi z wprowadzenia nowych przepisów.
  Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele wielu podziemnych zakładów górniczych węgla kamiennego oraz soli w tym również odkrywkowych zakładów. W związku z kolejnymi zgłoszeniami oraz pozytywną oceną przyjętej treści i formy szkolenia planujemy je powtórzyć w pierwszym kwartale 2018 roku lub organizować cyklicznie. Więcej szczegółów opublikujemy w stosownym czasie.
  Dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia za aktywny udział, a wykładowcom za merytoryczne prezentacje.

  Dla osób zainteresowanych tematyką szkolenia poniżej udostępniamy link do pobrania wybranych prezentacji.   

Zarząd PSGG
22 listopada, 2017

Komunikat

Szanowne Koleżanki i Koledzy. 

  Jak wiecie, w Naszej codziennej rzeczywistości geologiczno-górniczej nie brakuje problemów wynikających z niespójności, bądź niejednoznaczności obowiązujących przepisów, z którymi musimy sobie radzić. Dowodem na to jest ciągle zmieniające się prawo w tym zakresie, gdzie ustawodawcy, co rusz dokładają nowe paragrafy, skreślają stare, korygują treści innych, oczywiście kierując się chęcią ich poprawy. Nie ma w tym nic złego. Działo się tak zawsze odkąd pamiętamy. Tylko, gdzie nie słyszymy, zgłaszane oddolnie uwagi od wielu lat, a wynikające z wnikliwej analizy przedsiębiorców, instytucji, organizacji itd., nie są uwzględniane. Przyczyn może być wiele. Mogą one wynikać z konfliktu interesów, złożoności procesów legislacyjnych, nie zrozumieniu tematów itp. Bez względu na to wszystko należy szukać kompromisów i tworzyć wymagania prawne z udziałem jego przyszłych beneficjentów. Tam, gdzie nie sięgają przepisy, wkraczają tzw. dobre praktyki lub inaczej nazywając – zasady. Uzgodniony w szerokim spektrum beneficjentów, sposób postępowania w przypadkach, nie do końca uregulowanych przepisami, a mającymi istotny wpływ na Nasze życie zawodowe. 
  Jedną z przyczyn powstania Naszego Stowarzyszenia była chęć udziału w szeroko pojętej drodze legislacyjnej powstających, czy zmienianych przepisów oraz inicjowanie nowych rozwiązań formalno-prawnych istotnych z punktu widzenia Naszej społeczności. Od początku włączyliśmy się w te procesy, z mniejszymi lub większymi sukcesami, choć słowo mniejszymi jest tu bardziej na miejscu. Kręte są drogi w tym temacie, jeżeli nie zauważa się na co dzień większości uwag dużych ośrodków działających od dziesięcioleci. Niezależnie od tego nie odpuszczamy i będziemy nadal to robić. 
  Mając jednak na uwadze efekt skali, rozpoczęliśmy działania, również w trochę innej sferze formalno-prawnej, w której widzimy większe możliwości zadbania o interesy Naszych Członków. Postanowiliśmy podejść merytorycznie do problemu konieczności zdawania dodatkowych egzaminów przez osoby, które ukończyły studia z zakresu geologii lub geologii górniczej, pod kątem ich kandydatury do zawodu geologa górniczego. Napływały do nas liczne sygnały związane z trudnościami dotyczącymi interpretacji przepisów odnośnie stwierdzania kwalifikacji geologa górniczego, zwłaszcza w odniesieniu do zakresu nauczania.
  W wyniku wprowadzonych w ostatnich latach zmian przepisów dotyczących kwalifikacji zakresie górnictwa i ratownictwa, a przede wszystkim z wprowadzeniem tzw. bolońskiego systemu nauczania w szkolnictwie wyższym, powstało szereg utrudnień, w szczególności w obszarze weryfikacji kwalifikacji zawodowych kandydatów, związanych np. z: nazwą kierunku studiów, brakiem specjalizacji na studiach I stopnia, niepełnym zakresem przedmiotów istotnych dla sprawowania przyszłej funkcji geologa górniczego, rozbieżnością w nazewnictwie uzyskanego tytułu według dyplomu i indeksu. Wynikają one ponadto, z jednej strony z mnogością nazw kierunków i specjalności na wydziałach geologicznych, a z drugiej z prowadzeniem studiów o kierunku górnictwo i geologia na kilku różnych wydziałach tej samej uczelni. Analizując zakres nauczania (lub program) studiów na podstawie suplementów, czy indeksów można stwierdzić w niektórych przypadkach, że uzyskany dyplom nie potwierdzał posiadanej wiedzy w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji geologa górniczego. Przykładem są absolwenci kierunków studiów i specjalności w zakresie górnictwa otworowego, którzy nie uczęszczali na przedmioty w zakresie górnictwa odkrywkowego, co nie odpowiada aktualnemu układowi stwierdzanych kwalifikacji geologa górniczego wynikającemu z ustawy Pgg. Z kolei absolwenci kierunków geologicznych innych niż geologia górnicza nie zdawali egzaminów z wiertnictwa, górnictwa, geologii inżynierskiej lub geoinżynierii.
  Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska geologów od kilku miesięcy zajmuje się tą sprawą i podjęło szereg działań w tym zakresie. Począwszy od rozmów, korespondencji, a na seminariach kończąc. 
  Kolejnym etapem prac jest cykl spotkań organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych przy współudziale przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego na wyższych uczelniach w Polsce, w których kształci się przyszłych geologów, z udziałem władz wydziałowych, kadry i zainteresowanych studentów. Spotkania odbywać się będą w listopadzie i grudniu bieżącego roku między innymi: na Wydziale Górnictwa i Geologii, Politechniki Śląskiej; na Wydziale Nauk o Ziemi, Uniwersytetu Śląskiego; na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. 
  Spotkania miałyby doprowadzić do wypracowania jednolitego wykazu przedmiotów z geologii i górnictwa, stanowiących podstawę do przyjęcia wniosku o stwierdzenie kwalifikacji geologa górniczego. 
  Jeszcze długa droga przed Nami, ale miejmy nadzieję, że studenci kierunków dziennych, jak i kierunków zaocznych (przyszli i obecni członkowie Naszego Stowarzyszenia) kończący studia w niedalekiej przyszłości, nie będą już musieli zdawać dodatkowych egzaminów uzupełniających, ponieważ będą one w programie studiów. 
  W dniu 7 listopada br. w Katedrze Geologii Stosowanej Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyło się pierwsze z zaplanowanych seminariów w zakresie aktualnych informacji dotyczących uwarunkowań prawnych dla stwierdzenia kwalifikacji geologa górniczego oraz kwalifikacji osób dozoru w specjalności geologicznej. Podczas tego spotkania przedstawiono propozycję jednolitego wykazu przedmiotów z geologii i górnictwa. Kolejne seminarium odbędzie się na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii oraz Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. 

Wyniki kolejnych seminariów i uzgodnień przedstawimy wkrótce!

Zarząd PSGG 
07 listopada, 2017

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)

W dniu  25.10.2017 r. w Warszawie, Prezes PSGG spotkał się z Panem dr Sławomirem Grzegorzem Mazurkiem – Dyrektorem Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego. 
W wyniku merytorycznego i owocnego spotkania doszło m.in. do podpisania przez PIG-PIB deklaracji członka wspierającego nasze Stowarzyszenie, jako osoby prawnej. Obecnie trwają prace nad umową o współpracy naszych podmiotów. Po ich zakończeniu PIG-PIB dołączy do grona naszych Partnerów.


Więcej informacji o Instytucie na stronie http://pgi.gov.pl/.

(źródło: www.pgi.gov.pl)

Geologiczna wystawa w Sejmie

W środę 25 października 2017 r. w Sejmie, Prezes PSGG wziął udział w uroczystym otwarciu wystawy zatytułowanej „Miedź – bezpieczeństwo surowcowe i przyszłość Państwa”. 

Jej inicjatorem jest Główny Geolog Kraju Mariusz Orion Jędrysek, a organizatorem Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) oraz KGHM Polska Miedź SA. 

(źródło: www.pgi.gov.pl)

(źródło: www.pgi.gov.pl)
(źródło: www.pgi.gov.pl)

22 października, 2017

Seminarium SITG i PSGG

Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych jako organizatorzy, zapraszają na dwudniowe seminarium „Funkcjonowanie ruchu zakładów górniczych zgodnie z nowymi warunkami prowadzenia ruchu wprowadzonymi uregulowaniami prawnymi po 1 lipca 2017 roku”.

Dwudniowe seminarium przeznaczone jest dla osób dozoru ruchu górniczego zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego zajmujących się w swojej działalności zawodowej dokumentacją mierniczo-geologiczną oraz zagrożeniami naturalnymi w zakładach górniczych.

Szkolenie odbędzie się w dniach 23 i 24 listopada 2017 roku w godzinach 9-14, w siedzibie ZG SITG w Katowicach przy ul. Powstańców 25 ( w przypadku większej liczby słuchaczy przewidujemy powtórzenie w miesiącach: styczeń, luty 2018 roku).

Celem seminarium jest przedstawienie zmian wynikających z rozporządzeń:
  • Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, 
  • Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego, 
  • Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. 
Cena szkolenia wynosi od 490 do 640 zł od osoby (netto) i obejmuje dwudniowe wykłady z zakresu tematyki szkolenia, materiały szkoleniowe, poczęstunek, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z oferty.

W celu ustalenia szczegółów zgłoszenia prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Świgoń ZG SITG, 
tel. 32 256-37-45, 32 757-27-39, 32 757-27-44; fax: 32 255-41-32; 

mail: zg@sitg.pl lub rzeczoznawcy@sitg.pl.


Zarząd PSGG

28 września, 2017

Salamandrowe dni


W dniach 07-09 września 2017 roku w Bańskiej Szczawnicy odbyły się obchody górniczego święta tzw. „Salamandrowe dni”. Przypominają one dawną sławę najpiękniejszego górniczego miasta na Słowacji, które wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Stanowią one nie tylko święto szczawnickich górników, ponieważ stopniowo stały się okazją do spotkań górników, hutników, geologów i pracowników przemysłu naftowego z całej Słowacji. Salamandrowe dni są postrzegane przez całą społeczność branży górniczej za wydarzenie rangi ogólno-słowackiej, czerpiące inspirację z wieloletniej historii szkolnictwa wyższego w Bańskiej Szczawnicy oraz z obfitej skarbnicy zwyczajów studentów dawnej Akademii Górnictwa i Leśnictwa. Oprócz gości z całej Słowacji niepowtarzalne Salamandrowe dni przyciągają widzów i stałych gości z zagranicy. 

Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem towarzyszącym obchodom święta słowackiej barbórki jest pochód „Salamander”. Na czele pochodu idzie baca z drewnianą jaszczurką w dłoni, która symbolizuje legendę o powstaniu kopalni oraz władze administracyjne. Dalej idą „bergmani”, górnicy w tradycyjnych strojach, orkiestra górnicza i postaci symboliczne (śmierć, rabin, kat, sędziowie). W związku z zaproszeniem społeczności SITG członkowie Naszego Stowarzyszenia, ubrani w mundury górnicze mogli uczestniczyć w tej niesamowitej inscenizacji. Pochód zaczął się o zmierzchu, kiedy odpowiednią atmosferę stworzyły światła lampionów. Wszyscy maszerowali na czele ze sztandarem, godnie reprezentując nasze tradycyjne stroje i przyśpiewki górnicze. 

Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za możliwość uczestnictwa w tym wydarzeniu i zachęcamy do wizyty w Bańskiej Szczawnicy w przyszłym roku. Może zorganizujemy coś w ramach Stowarzyszenia. Zobaczymy. 

Zainteresowanych szerszym kontekstem tematu „Salamandrowych” dni odsyłamy do załącznika.

Zarząd PSGGFot. Natalia L. (ZG SITG)

18 września, 2017

Życzenia z okazji Dnia Gologa

Z okazji Dnia Geologa życzymy Geologom, aby praca zawodowa przynosiła wam jak najwięcej satysfakcji i jak najmniej problemów, a sprawy osobiste układały się zgodnie z oczekiwaniami i marzeniami. 

Wszystkiego najlepszego!

13 lipca, 2017

W dniu 20 czerwca 2017 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Nauk Geologicznych Państwowej Akademii Nauk, oddział w Katowicach oraz Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych. Spotkanie miało miejsce w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Spotkanie poprzedził referat wygłoszony przez Panią prof. dr hab. Alicję Ratuszną przybliżający działalność ŚMCEiBI jako części Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnicy mogli na własne oczy zobaczyć również laboratoria przedmiotowego kompleksu w których można prowadzić badania naukowe na poziomie światowym, głównie w dziedzinie biofizyki, nanofizyki i fizyki medycznej. Zainstalowane urządzenia można również wykorzystywać na potrzeby badań związanych z mineralogią. 

Wszystkim obecnym dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu i zachęcamy do udziału w następnym posiedzeniu.

Zainteresowanych działalnością Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej http://www.smcebi.us.edu.pl

Zarząd PSGG

12 czerwca, 2017

Porozumienie o współpracy z Górniczą Izbą Przemysłowo-Handlową

PSGG w dniu 31.05.2017 r. podpisało kolejne porozumienie o współpracy. Tym razem z „Górniczą Izbą Przemysłowo-Handlową”, która dołączyła do grona naszych Partnerów. W ramach współpracy przy realizacji porozumienia strony wymieniać będą się informacjami o swej działalności, a także podejmować działania, które mogą polegać m.in. na przyjmowaniu wspólnych stanowisk w sprawach i zagadnieniach dotyczących branży górniczej i geologicznej oraz występowaniu w tych sprawach do władz branżowych, samorządowych i państwowych. Do najważniejszych punktów naszej współpracy należy: krzewienie i popularyzacja wiedzy, kultury technicznej oraz osiągnięć naukowych w zakresie geologii górniczej, wyrażanie bieżących stanowisk wobec obecnie funkcjonujących, jak i projektowanych aktów prawnych, integrowanie środowiska inżynierów i techników, w szczególności geologów i górników, popularyzowanie twórców nowej techniki, wspólne organizowanie konferencji lub innych wydarzeń mających na celu promocję działalności obu organizacji, inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej geologii górniczej. 

Zarząd PSGG05 czerwca, 2017

„Surowce dla gospodarki Polski”

W dniu 23 maja 2017 r. przedstawiciele PSGG uczestniczyli w Konferencji pt. „Surowce dla gospodarki Polski”, która odbyła się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Patronat Honorowy nad Konferencją objął prof. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek, Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Organizatorami byli: Związek Pracodawców Polska Miedź, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Instytut Autostrada Technologii i Innowacji oraz Forum Przemysłu Wydobywczego. Spotkanie odbyło się w ramach Międzynarodowych Targów Pracy Branży Surowcowej. Konferencja  była okazją do spotkań i dyskusji przedstawicieli naszego Stowarzyszenia z osobami znanymi w Kraju, w tym geologami i innymi organizacjami pozarządowymi działającymi w branży surowcowej.

Zarząd PSGG

29 maja, 2017

I WARSZTATY GEOLOGICZNE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GEOLOGÓW GÓRNICZYCH POD HASŁEM – GEOLOGIA GÓRNICZA RUD CYNKU I OŁOWIU

W dniach 19-21 maja 2017 r. w ośrodku wypoczynkowym „Orle Gniazdo” w Hucisku odbyły się „I WARSZTATY GEOLOGICZNE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GEOLOGÓW GÓRNICZYCH POD HASŁEM – GEOLOGIA GÓRNICZA RUD CYNKU I OŁOWIU”

Warsztaty zostały objęte patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego.
W warsztatach udział wzięło kilkadziesiąt osób, w skład których, oprócz członków zwyczajnych, wchodzili również członkowie wspierający wywodzący się z branży geologicznej i wiertniczej oraz przedstawiciel naszego Partnera – Zarządu Głównego SITG. Podczas bogatego we wrażenia programu, uczestnicy warsztatów brali udział w samochodowej wyprawie do podziemnych wyrobiskach górniczych kopalni rud cynku i ołowiu „Pomorzany”, wchodzącej w strukturę ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie. W ramach warsztatów odwiedzono również odkrywkową kopalnię wapienia „Czatkowice” oraz Pustynię Błędowską, na którą niewątpliwie górnictwo wywarło duży wpływ. Zarys geologii terenu, w którym zlokalizowany był nasz hotel, czyli Jury Krakowsko-Częstochowskiej, członkowie PSGG poznali podczas blisko 10 km przemarszu szlakami turystycznymi z zamku w Morsku do Skałek Rzędkowickich. Uczestnicy warsztatów mogli wymienić swoje poglądy, zarówno podczas spotkania formalnego zorganizowanego w sali konferencyjnej, jak również w czasie prelekcji w zakładach górniczych i wielu spotkań towarzyskich, m.in. z muzycznymi i czarodziejskimi występami. W organizacji pierwszej części warsztatów pomagał nam nasz bank, czyli BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Katowicach zlokalizowany przy ulicy Staromiejskiej. Zdjęcia z warsztatów pojawią się już wkrótce w naszej galerii.

Już dziś zapraszamy wszystkich członków PSGG na kolejne "II Warsztaty geologiczne PSGG”, które zostaną zorganizowane w przyszłym roku o podobnej porze roku.

Zarząd PSGG


„Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii”

W dniach 14-17 maja 2017 r. Członkowie PSGG uczestniczyli w konferencji naukowo-technicznej pt. „Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii” zorganizowanej przez naszych partnerów: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, „Poltegor-Instytut” we Wrocławiu oraz Przewodniczącą Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych działającą przy Ministerstwie Środowiska. Jej  I edycja odbyła się w  Polanicy Zdrój. Patronat na konferencją, m.in. objęło Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych. Podczas konferencji poruszane były aspekty praktyczne w hydrogeologii, ochronie wód i środowiska oraz gospodarce wodami podziemnymi, w tym związanymi z górnictwem podziemnym, odkrywkowym, otworowym, gospodarowaniem zasobami wód i ich ochroną, energetyką, geotermią, monitoringiem hydrogeologicznym i środowiskowym, a wreszcie z badaniami podstawowymi, kartowaniem i dokumentowaniem hydrogeologicznym. Podczas konferencji wybrano osobowość „hydrogeolog praktyk” oraz „wdrożenie hydrogeologiczne”. Wyróżnienie hydrogeologa praktyka otrzymał Pan dr inż. Andrzej Haładus oraz dr Piotr Herbach. Wyróżnienie w drugiej kategorii otrzymała Spółka Restrukturyzacji kopalń S.A. oraz Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów”. Kolejna odsłona konferencji planowana jest za dwa lata więc już zachęcamy Naszych członków do przygotowywania referatów oraz zgłaszania do organizatorów konferencji kandydatów do przedmiotowych konkursów.

Zarząd PSGG

29 kwietnia, 2017

Dwa nowe zespoły merytoryczne

Na posiedzeniu Zarządu PSGG w dniu 27.04.2017 r. podjęto uchwałę o powołaniu dwóch zespołów merytorycznych:

„Zespół Rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego - zagrożenie wodne”

„Zespół ds. opiniowania i weryfikacji ekspertyz, analiz oraz dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych zakładów górniczych”

W skład poszczególnych zespołów wchodzą członkowie Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych posiadający stosowną wiedzę, doświadczenie oraz uprawnienia do realizacji przedmiotowych zadań.
Wszystkim powołanym Członkom gratulujemy oraz życzymy merytorycznej współpracy i obiektywnych analiz.
Szczegóły znajdują się w zakładce „Zespoły problemowe i doradcze”.


Zarząd PSGG

24 kwietnia, 2017

„Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego

Zarząd PSGG w dniu 18.04.2017 r. podpisał kolejne porozumienie o współpracy. Tym razem z „Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego z Wrocławia, który dołączył do grona naszych Partnerów. Do najważniejszych punktów naszej współpracy należy: krzewienie i popularyzacja wiedzy, kultury technicznej oraz osiągnięć naukowych w zakresie geologii górniczej, wyrażanie bieżących stanowisk wobec obecnie funkcjonujących, jak i projektowanych aktów prawnych, integrowanie środowiska inżynierów i techników, w szczególności geologów i górników, popularyzowanie twórców nowej techniki, wspólne organizowanie konferencji lub innych wydarzeń mających na celu promocję działalności statutowej, inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej geologii górniczej oraz inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w dziedzinie geologii górniczej.


Więcej informacji o Instytucie na stronie http://www.igo.wroc.pl/.
07 kwietnia, 2017

Międzynarodowe targi pracy

Informujemy, iż w dniu 23 maja 2017 r. odbędą się Międzynarodowe targi pracy branży surowcowej organizowane przez EIT Raw Materials, Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Instytut Autostrada Technologii i Innowacji.

Międzynarodowe targi pracy branży surowcowej to jedyne w Polsce wydarzenie umożliwiające zapoznanie się z ofertami pracy, staży i praktyk przedsiębiorstw z wielu krajów UE, a także ze strategiami rozwoju przedsiębiorstw i najnowszymi technologiami. Przewidywany jest udział podmiotów zajmujących się surowcami w całym łańcuchu wartości, tj. firm poszukiwawczych, zakładów górniczych i hut, podmiotów zajmujących się recyklingiem i substytucją surowców, organizacji pozarządowych, klastrów oraz agencji rządowych. Udział w imprezie potwierdzili partnerzy EIT Raw Materials, m.in. z Austrii, Niemiec, Finlandii, Szwecji, a także studenci m.in. z uczelni zlokalizowanych we Freibergu, Leoben, Grazu, Wiedniu, Bratysławie, Koszycach, Miszkolcu, Dniepropietrowsku, Pradze, Zagrzebiu, Wrocławiu i Krakowie.

Targi odbędą się w Akademii Górniczo-Hutniczej budynek A0, al. Mickiewicza 30, 30-055 Kraków.

Szczegółowy opis targów znajduje się w załączniku.


Zarząd PSGG

28 marca, 2017

„Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii”

Informujemy, iż Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych podjął decyzję o objęciu patronatu nad konferencją naukowo-techniczną:

Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii

organizowaną przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, „Poltegor-Instytut” we Wrocławiu i Przewodniczącą Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych działającą przy Ministerstwie Środowiska, której I edycja ma nastąpić w dniach 14‑17 maja 2017 r. w Polanicy Zdrój.

Podczas konferencji poruszane będą aspekty praktyczne w hydrogeologii, ochronie wód i środowiska oraz gospodarce wodami podziemnymi, w tym związanymi z górnictwem podziemnym, odkrywkowym, otworowym, gospodarowaniem zasobami wód i ich ochroną, energetyką, geotermią, monitoringiem hydrogeologicznym i środowiskowym, a wreszcie z badaniami podstawowymi, kartowaniem i dokumentowaniem hydrogeologicznym.
Liczymy, iż nasi Członkowie oraz przedstawiciele innych środowisk włączą się do uczestnictwa i wymiany doświadczeń w ramach zorganizowanych paneli.   
Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia do wzięcia w niej udziału i zaprezentowania nie tylko rezultatów swoich badań naukowych, ale do podzielenia się ze środowiskiem hydrogeologów doświadczeniami praktycznymi w zakresie swojej działalności zawodowej. Przy zgłoszeniu swojego udziału na konferencję, nasi członkowie mogą liczyć na stosowną zniżkę opłaty konferencyjnej.

Więcej informacji na stronie http://hpph.gig.eu/

Zarząd PSGG22 lutego, 2017

Zwyczajny II Walny Zjazd

Zgodnie z Naszym planem w dniu 21 lutego 2017r. w budynku „Łaźni Łańcuszkowej” Sztolni Królowej Luizy administrowanym przez Muzeum Górnictwa Węglowego odbył się Zwyczajny II Walny Zjazd Członków Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych. 

Spotkanie przebiegło zgodnie z przygotowanym programem i rozpoczęło się około godziny 17. 
W pierwszej części Prezes PSGG przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016 oraz plan działania na rok 2017. Następnie wysłuchano oświadczeń przedstawicieli poszczególnych organów i zespołów Stowarzyszenia oraz podjęto szereg uchwał, w tym bardzo ważną o udzieleniu absolutorium dla Zarządu. Ostatnią, mniej formalną częścią było zapoznanie się z historią Sztolni Królowa Luiza oraz zwiedzanie obiektów muzeum. 

Dziękujemy wszystkim Członkom za tak liczne przybycie i wykazane zainteresowanie jak również pozytywną ocenę prowadzonej działalności Stowarzyszenia. Szczególe podziękowania należą się również przedstawicielom Muzeum Górnictwa Węglowego za pomoc w organizacji Naszego przedsięwzięcia. 

Zarząd PSGG


17 lutego, 2017

Oferta pracy w OUG w Poznaniu

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu poszukuje geologów - kandydatów/kandydatek na stanowisko:
-     starszy inspektor zakładów górniczych do spraw: geologii https://nabory.kprm.gov.pl/site/ad/id/7625

Ogłoszenia o naborach do Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu dostępne są 
lub na kontakt: Joanna Wróblewska,  Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
ul. Gdyńska 45, 61-016 Poznań, tel.: (61) 65 00 859; (61) 65 00 801, email: ougpoznan@wug.gov.pl

Komunikat

Zarząd PSGG w dniu 01.02.2017 r. podpisał kolejne porozumienie o współpracy. Tym razem
z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, który dołączył do grona naszych Partnerów. Do najważniejszych punktów naszej współpracy należy: popularyzowanie twórców nowej techniki, wspólne organizowanie konferencji lub innych wydarzeń mających na celu promocję działalności statutowej PSGG oraz GIG, inicjowanie, wspieranie
i prowadzenie działalności wydawniczej, dotyczącej geologii górniczej oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie geologii górniczej.


Już wkrótce zdradzimy szczegóły naszych pierwszych wspólnych działań!


13 lutego, 2017

Konferencja

W związku z organizowaną przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, „Poltegor-Instytut” we Wrocławiu i Przewodniczącą Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych konferencją naukowo techniczną, pt.: HYDROGEOLOGIA W PRAKTYCE – PRAKTYKA W HYDROGEOLOGII, której I edycja ma nastąpić w dniach 14-17 maja 2017 r. w Polanicy Zdrój,
serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia do wzięcia w niej udziału i zaprezentowania nie tylko rezultatów swoich badań naukowych, ale do podzielenia się ze środowiskiem hydrogeologów
doświadczeniami praktycznymi w zakresie swojej działalności zawodowej hydrogeologa.

Więcej informacji na stronie http://hpph.gig.eu/


07 lutego, 2017

Seminarium

   W dniu 31stycznia w Instytucie Geologii Stosowanej Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyło się seminarium w zakresie aktualnych informacji dotyczących uwarunkowań prawnych dla stwierdzenia kwalifikacji geologa górniczego oraz kwalifikacji osób dozoru ruchu w specjalności geologicznej. 
   Dziękujemy przedstawicielom Wyższego Urzędu Górniczego za interesujące prezentacje oraz wszystkim obecnym członkom Stowarzyszenia, studentom oraz zaproszonym gościom za udział i merytoryczną dyskusję.
   Z uwagi na wynikłe w toku dyskusji pewne rozbieżności w zakresie posiadanych uprawnień przez geologa górniczego w zależności od czasu stwierdzenia kwalifikacji Zarząd Stowarzyszenia postanowił zająć formalne stanowisko w tej sprawie. Będzie ono przedstawione na Zwyczajnym II Walnym Zjeździe Członków PSGG.

Materiały ze spotkania dostępne są w zakładce publikacje.


23 stycznia, 2017

Zwyczajny II Walny Zjazd Członków PSGG

   Szanowne Koleżanki i Koledzy, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych zwołuje dnia 21 lutego 2017 r. Zwyczajny II Walny Zjazd Członków PSGG. Odbędzie się on w Kopalni Guido w Zabrzu, przy ul. Wolności 408 – „Łaźnia Łańcuszkowa” o godzinie 17.00. Szczegółowy porządek obrad przedstawiony zostanie wkrótce w indywidualnej korespondencji mailowej do poszczególnych Członków Stowarzyszenia. 

Seminarium

  Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Geologów „Silesian” organizuje seminarium w zakresie aktualnych informacji dotyczących uwarunkowań prawnych dla stwierdzenia kwalifikacji geologa górniczego oraz kwalifikacji osób dozoru ruchu w specjalności geologicznej. Stosowne informacje zaprezentują przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego. 

Spotkanie odbędzie się w Instytucie Geologii Stosowanej Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ulicy Akademickiej 2, w dniu 31 stycznia o godzinie 11.00. Wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie geologii oraz tematyką seminarium serdecznie zapraszamy.