31 grudnia, 2016

Nasi partnerzy


Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych podpisał porozumienie o współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Inżynierów Techników Górnictwa. Podstawowe płaszczyzny wzajemnej współpracy to między innymi integrowanie środowiska inżynierów i techników, wyrażanie bieżących stanowisk wobec obecnie funkcjonujących, jak i projektowanych aktów prawnych oraz uczestniczenie w procesach legislacyjnych związanych z szeroko pojętą działalnością górniczą oraz działalnością geologiczną. W ramach tej współpracy wystąpiliśmy już z dwoma stanowiskami do Głównego Geologa Kraju.


Obecnie jesteśmy na etapie podpisania porozumienia z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach. Deklaracje współpracy z PSSG złożyły również: Oddział SITG w Rybniku oraz Komisja Nauk Geologicznych PAN Oddział w Katowicach. 

07 grudnia, 2016

Seminarium w Instytucie Geologii Stosowanej Wydziału Górnictwa I Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach

6 grudnia Prezes Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych brał udział w seminarium naukowym zorganizowanym przez Instytut Geologii Stosowanej Wydziału Górnictwa I Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.  

Oprócz referatu na temat: „Rekultywacji terenów pogórniczych w warunkach amerykańskich”, który wygłosiła Pani dr Anna Krzyszowska-Waitkus  (Zakład Ochrony Środowiska w Laramie, stan Wyoming, USA) zaprezentowano cele i plany Naszej organizacji.

Prezes wyjaśnił ponadto zasady ubiegania się o członkowstwo w PSGG oraz wskazał kierunki współpracy na najbliższy rok.
Oferta pracy w OUG w Gdańsku

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku poszukuje geologów - kandydatów/kandydatek na stanowiska:

  1. inspektor zakładów górniczych do spraw: geologii => https://nabory.kprm.gov.pl/site/ad/id/5991
  2. inspektor zakładów górniczych do spraw: górnictwa odkrywkowego (może nim zostać geolog) => https://nabory.kprm.gov.pl/site/ad/id/6238

Ogłoszenia o naborach do Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku dostępne są
na stronie: http://www.wug.bip.info.pl/dokument.php?iddok=490&idmp=338&r=o

lub na kontakt: Jarosław Orłowski Z-ca Dyrektora Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk, tel.: (58) 340 07 33; 882 188 148

02 grudnia, 2016

W dniu 25 listopada odbyło się szkolenie dla członków Stowarzyszenia w zakresie programu Quantum GIS.
Dziękujemy wszystkim obecnym Członkom za czynny udział w szkoleniu. Serdeczne podziękowania należą się również wykładowcy oraz organizatorom.
Zarząd Stowarzyszenia posiada możliwość organizacji innych dodatkowych szkoleń  dlatego prosimy Naszych Członków o ewentualne sugestie dotyczące ich tematyki, oczywiście związanej z geologią górniczą lub pokrewną.  

24 listopada, 2016

Podziękowania za udział w posiedzeniu.

W imieniu organizatorów i Zarządu PSGG serdecznie dziękuję za liczny udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Nauk Geologicznych Oddziału PAN w Katowicach i Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych, które odbyło się w  15 listopada 2016 r.
w siedzibie Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie.

Na spotkaniu zaprezentowano bardzo ciekawe referaty dot. podziemnej blokowej eksploatacji wapieni krystalicznych, zjawisk geotermalnych oraz podziemnego zgazowania węgla kamiennego. W ramach  wystąpienia dotyczącego PZW zapoznano się ponadto
z instalacją doświadczalną Głównego Instytutu Górnictwa.

Serdeczne podziękowania należą się Kierownictwu GIG i KD Barbara.


Linki do sprawozdania i referatów znajdują się w zakładce publikacje10 listopada, 2016

Serdecznie zapraszamy członków PSGG na wspólne posiedzenie Komisji Nauk Geologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach i Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych. Zgodnie z przyjętą formułą na spotkaniu zostaną wygłoszone trzy referaty popularno-naukowe związane z geologią i górnictwem (wulkany, złoże marmuru), zakończone dyskusją. Jedno z wystąpień będzie dotyczyło stanu rozwoju technologii podziemnego zgazowania węgla  w świecie oraz prac badawczych w zakresie PZW prowadzonych przez GIG. W ramach posiedzenia przewidywany jest również pokaz instalacji do zgazowania węgla.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Kopalni Doświadczalnej „Barbara”w Mikołowie, ul.  Podleska 72.

Ilość miejsc ze względów organizacyjnych jest ograniczona, w związku z tym prosimy
o zgłoszenia do 14.11.2016 r. tel. 510-277-260.28 października, 2016

W dniu 26 października br. przedstawiciel Naszego Zarządu kolega Marcin Węglarz wziął udział w posiedzeniu połączonych senackich komisji: Środowiska oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Na wystąpieniu przedstawił między innymi oficjalne stanowisko Naszego Stowarzyszenia w sprawie projektu ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej (projekt z dnia 13.09.2016). Rozmowy prowadził miedzy innymi z senatorem RP Prof. dr hab. inż. Krystianem Probierzem dr h.c.

Zachęcamy członków stowarzyszenia do wyrażenia opinii w zakresie projektów aktów prawnych w zakresie Naszych celów statutowych i przesyłanie ich na adres kontaktowy lub prosimy o kontakt telefoniczny. 


20 października, 2016

Termin szkolenia QGIS

Termin darmowego szkolenia QGIS został ustalony na 25 listopada 2016r. 
Szkolenie odbędzie się o godzinie 8:30.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

12 października, 2016

Szkolenie QGIS

Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu z programu Quantum GIS, które planujemy na listopad tego roku. Osoby chętne do wzięcia udziału w darmowym szkoleniu prosimy o kontakt z Zarządem PSGG (telefonicznie lub mailem). Dokładny termin szkolenia uzależniony będzie od liczby chętnych i możliwości organizatora. Miejsce szkolenia Katowice. Po zebraniu grupy szkoleniowej, Zarząd PSGG wystąpi z pismem do pracodawców o oddelegowanie członków PSGG na to szkolenie.

QGIS (Quantum GIS)
Jest to wieloplatformowe, wolne i otwarte oprogramowanie geoinformacyjne (GIS). Projekt QGIS jest częścią Fundacji Open Source Geospatial (OSGeo). QGIS umożliwia zarządzanie danymi geograficznymi, tworzenie własnych danych, w tym zastosowanie współrzędnych GPS, wykonywanie analiz przestrzennych oraz tworzenie map. Funkcjonalność programu może być rozszerzona poprzez wykorzystanie dodatkowych wtyczek. Program zapewnia możliwość integracji z innymi projektami OSGeo.  QGIS rozwijany jest przez grupę programistów działających na zasadach wolontariatu. QGIS umożliwia m.in. gromadzenie, przetwarzanie (tworzenie, selekcję, identyfikowanie, edytowanie, przeglądanie, zarządzanie), wyświetlanie, analizowanie, interpretowanie i udostępnianie danych przestrzennych, w tym publikowanie kompozycji mapowych w Internecie. 
Oprogramowanie obsługuje źródła danych przestrzennych m.in.: udostępniane w formatach wektorowych np.  SHP, w formatach rastrowych np. JPEG, a także dane udostępniane poprzez serwery usług sieciowych: WMSWCS i WFS oraz inne dane zgromadzone w bazach. System obsługuje szereg układów współrzędnych, w tym m.in.: układ 2000 (PL-2000) i układ 1992 (PL-1992). (źródło Wikipedia). Oprogramowanie to umożliwia korzystanie z danych kartograficznych gromadzonych i udostępnianych przez PIG-PIB, np. Midas, Infogeoskarb, które w dowolnych konfiguracjach mogą być nakładane na mapy udostępniane np. przez Geoportal, Orsip lub inne platformy cyfrowe w Internecie.

To na pewno może zainteresować geologów górniczych!

05 października, 2016

Poszukiwany geolog

Jeden z Przedsiębiorców zwrócił się do Stowarzyszenia z prośbą o pomoc w znalezieniu geologów z uprawnieniami kat. II chętnych do okresowej pracy w charakterze dozoru geologicznego wierceń w podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny. 

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z PSGG.
Dziękujemy wszystkim zainteresowanym, którzy złożyli deklaracje członkowskie w miesiącu wrześniu i stali się pełnoprawnymi Członkami Naszego Stowarzyszenia. Gratulujemy!

Jest nas coraz więcej i w myśl zasady nic o nas bez nas będziemy starać się w sposób transparentny łączyć nasze środowisko i wspierać wspólne idee. Możemy pochwalić się pierwszymi osiągnięciami, gdyż dzięki obiegowi informacji wśród naszych Członków jedna osoba z naszego środowiska znalazła wymarzoną pracę.

Już wkrótce ogłosimy i umożliwimy wszystkim Naszym Członkom składanie akcesu do współtworzenia poradnika geologii górniczej obejmującego zagadnienia związane
z wydobyciem głównych kopalin w Polsce. Każdy z Nas będzie miał możliwość napisania wybranego rozdziału lub podrozdziału publikacji i znaleźć się wśród jej autorów. Szczegóły zostaną przesłane wkrótce na adresy mailowe podane w deklaracjach.

Jednocześnie informujemy, iż trwają prace nad kształtem odznak członkowskich oraz ustalane są ostateczne terminy „I Plenerowego Zjazdu Członków PSGG”, gdzie zostaną one uroczyście wręczone Naszym Członkom.

Zarząd PSGG

Biblioteka

W siedzibie Stowarzyszenia tworzona jest biblioteka, w której gromadzone będą zbiory związane głównie z tematyką geologii górniczej. 
Wszystkich chętnych, którzy mają zbędne zasoby książek i publikacji w przedmiotowym temacie zachęcamy do ich przekazywania. Zgromadzone materiały zostaną skatalogowane i będą do dyspozycji wszystkich Członków Stowarzyszenia. 

W celu oddania zasobu prosimy o kontakt mailowy.

11 sierpnia, 2016

Nadzwyczajny walny zjazd członków Stowarzyszenia - 08.09.2016

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych zwołuje nadzwyczajny walny zjazd członków Stowarzyszenia, który to odbędzie się w dniu 8 września 2016 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 95 (sala konferencyjna).

Z poważaniem
Jarosław Mgłosiek i Grzegorz Miodoński

04 lipca, 2016

Spotkanie założycielskie za nami

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom spotkania założycielskiego i wyborczego Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż w dniu 22 czerwca 2016 r. został oficjalnie złożony wniosek do Sądu Rejonowego - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy o rejestrację naszego Stowarzyszenia.

Zatem pozostaje nam tylko oczekiwać na jego rozpatrzenie. Oczywiście nie będziemy czekać bezczynnie. Pewne zadania, które wynikają z przyjętego statutu Stowarzyszenia możemy realizować już dziś. Propozycję zadań dla wybranych organów Stowarzyszenia przedstawię już wkrótce.

Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję Jarosław Mgłosiek.